Beograd

////////////////////////////////////////////////////

•  04.05 — 16.05.2015 | Belgrade
Galerija Progres
Knez Mihailova 27
11000 Beograd
Ser­bia

Otvaranje izložbe: comiX­con­nec­tion - strip, bandă dese­n­ată, strip, képregény, стрип

Izložba comiX­con­nec­tion rezul­tat je istraži­vanja region­alne strip scene koja počiva na vezama uspostavl­jenim između nefor­mal­nih grupa, poje­d­i­naca i umet­ničkih kolek­tiva. Istraživanje je sprov­ela dr Beate Wild, kus­toskinja Koordinacije za istočni deo Srednje Evrope i za Jugoistročnu Evropu pri Muzeju Evropskih Kultura iz Berlina. Bogato opreml­jena mater­i­jal­ima, tek­stovima, video snim­cima, sve­dočen­jima samih autora i istori­jskim osvr­tom na razvoj pro­duk­cije i recep­cije strip medi­juma na širem balka­n­skom pros­toru, ova izložba pruža detal­jan uvid u kre­tanja, tren­dove i stanja na veoma živoj neo­fi­ci­jel­noj sceni autorskog stripa sa ovih pros­tora. Kroz insta­lacije, print­ove i pro­jek­cije, pose­ti­oci će imati pri­liku da se upoz­naju sa radovima autora i strip ini­ci­ja­ti­vama iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Rumunije, gde se spa­jaju čvrste i skoro nev­idljive niti zajed­ničke ljubavi prema neza­v­is­nom stripu.

Izložbu otvara dr Matthias Müller-Wieferig, direk­tor Goethe-Instituta Beograd i rukovodi­lac odel­jenja za kul­turne pro­grame

Prateći pro­gram na zat­varanju izložbe:
Noć muzeja
Subota, 16. maj 2015, 18 – 01h

.….….….….….….….….….….….….….….…..

www.comixconnection.eu
www.facebook.com/exhibitioncomixconnection

Koordinacija za istočni deo Srednje Evrope i za Jugoistočnu Evropu
pri Muzeju Evropskih kul­tura, Državni muzeji, Berlin

Podrška pro­jekta:
— Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Partneri pro­jekta:
— Galerija Progres
— Goethe-Institut, Beograd
— Festival Novo doba
— Fijuk lab­o­ra­torija

////////////////////////////////////////////////////

 

Photos from the event in Galerija Progres, dur­ing the Long Night of Museums:

////////////////////////////////////////////////////

 

Some of the draw­ings made by the artists and the vis­i­tors of the Long Night Of Museum: