Pécs

————————————————

• 04.04 — 04.05.2014 | Pécs
Nick Art & Design
Nick-Udvar
Király u.1.
7621 Pécs, Hun­gary
www.nickart.hu

Pecs plakát

Szeretettel köszön­tök min­den jelen­lévőt! Nagy öröm és megtisztel­tetés szá­momra, hogy e képregényk­iál­lítás meg­ny­itóján szól­ha­tok.

Közel két hete Kolozsváron már volt alka­lmam néhány gyors pil­lan­tást vetni a berlini Európai Kultúrák Múzeuma által kezdeményezett comiX­con­nec­tion ván­dork­iál­lításra, amely most elérkezett Pécsre is, a Nick Galériába. 

Változatos és gazdag anyagot láthatunk. Horvátországból, Szerbiából, Szlovéniából, Romániából és Magyarországról össze­sen több, mint ötven alkotó munkáját. Külön öröm szá­momra, hogy a Pécsett élő Gróf Balázs képregényei is fontos részét képezik a kiál­lítás­nak.    

Különleges a comiX­con­nec­tion többféle szem­pont­ból is. Egyrészt figyelemre méltó a kiál­lítás- és kísérőanya­gainak több­nyelvűsége, amely jelzi, hogy a szervezők igyekeztek nem fel­szá­molni azokat a nyelvi-kul­turális különb­ségeket sem, ame­lyek az egyébként jelen­tősen eltérő képregényes hagy­ományokkal ren­delkező orszá­gok sajá­tos képregénykultúráit jellemzik.

Másrészt fontos a kiál­lítás abból a szem­pont­ból is, hogy hírt ad olyan alkotók tevékenységéről, akik nem a világ fő képregényi­pari közpon­t­jaiban, például Japánban, Észak-Amerikában vagy éppen Belgiumban alkot­nak, és munkásságuk „független­nek” (vagy legaláb­bis „részben független­nek”) tekinthető a médi­apiaci mozgá­sok­tól.

Ez azért is érdekes lehet, mert a mod­ern képregény feltalálójá­nak is tar­tott genfi tanár és iro­dalmár, Rodolphe Töpffer is „függetlenként” alkotta meg a tizenki­lencedik század első felében sajá­tos kép-szöveg elbeszélé­seit – tanítványai szórakoz­tatására. Később per­sze találkozik a képregényes kife­jezés a nagypéldányszámú nyomta­tott sajtó­val, ezál­tal a médi­aipar­ral, de a képregénytörténetet azóta is végigkísérik az újítá­sok, olykor kock­ázatosnak is tűnő kísér­letezések – akár a médi­aipar keretei között is, akár azon kívül. Manapság a legiz­gal­masabb újítá­sok sok­szor olyan alter­natív kul­turális hálóza­tok­ban történ­nek, ame­lyekre e kiál­lítás is fel­hívja a figyel­met, illetve ame­lyet mintha ő maga is létre kívánna hozni – érzékel­hető ez a szándék.

Manapság feltűnő a képregényes kife­jezés szét­ter­jedése, meg­je­lenése és alakító ereje sok­féle közeg­ben. Nemcsak az inter­net közegére és a mobil­hor­dozók adta lehetőségekre gon­do­l­hatunk itt, hanem például a múzeumra vagy a street artra is. A com­miX­con­nec­tion is kínál ilyen példákat a bukaresti képregénymúzeumtól a ljubl­janai utcai képregényművészetig. 

A kiál­lítás meg­győzően mutatja be azt a stílus­beli, műfaji és a hor­dozókat tek­intve is lenyűgöző sok­féleséget, amely a kortárs képregényalkotást jellemzi.

És hogy záráskép­pen a kolozsvári kiál­lítás­meg­ny­itó Transindexen meg­je­lent ismertetéséből idézzek „nem­c­sak randi­helyszín­nek lehet tökéletes egy képregény-kiál­lítás, a külön­böző irányza­tok és művészek is találkozhat­nak” – és tegyük hozzá: a képregény iránt érdek­lődő, arra nyi­tott közön­ség is. Jó, hogy most ezt megte­hetjük Pécsett is.

Köszönöm a figyel­met. 

Maksa Gyula

————————————————————————————————

Click here to take a peek at the video report about the exhi­bi­tion in Pécs.
(Courtesy of Pannon Krónika — www.pannonkronika.hu)

* * * *

Nick Art & Design Gallery made an inter­ac­tive album:

* * * *

Another video report about the comiXcon­nec­tion exhi­bi­tion in Pécs, online news by Balázs Kaufmann: