Vršac

////////////////////////////////////////////////////

•  20.05 — 29.06.2015 | Vršac
Dom omla­dine Vršac
Dvorska 28
26300 Vršac
Serbia

vrsac-posterIzložba comiXcon­nec­tion rezul­tat je istraži­vanja region­alne strip scene koja počiva na vezama uspostavl­jenim između nefor­mal­nih grupa, poje­d­i­naca i umet­ničkih kolek­tiva. Istraživanje je sprov­ela dr Beate Wild, kus­toskinja Koordinacije za istočni deo Srednje Evrope i za Jugoistočnu Evropu pri Muzeju Evropskih Kultura iz Berlina. Bogato opreml­jena mater­i­jal­ima, tek­stovima, video snim­cima, sve­dočen­jima samih autora i istori­jskim osvr­tom na razvoj pro­duk­cije i recep­cije strip medi­juma na širem balka­n­skom pros­toru, ova izložba pruža detal­jan uvid u kre­tanja, tren­dove i stanja na veoma živoj neo­fi­ci­jel­noj sceni autorskog stripa sa ovih pros­tora. Kroz insta­lacije, print­ove i pro­jek­cije, pose­ti­oci će imati pri­liku da se upoz­naju sa radovima autora i strip ini­ci­ja­ti­vama iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Rumunije, gde se spa­jaju čvrste i skoro nev­idljive niti zajed­ničke ljubavi prema neza­v­is­nom stripu.

Radno vreme:
ponedel­jak – petak 10 – 20h;
sub­ota 19 – 21h

Izložba je otvorena do 29. juna 2015.

Koordinacija za istočni deo Srednje Evrope i za Jugoistočnu Evropu pri Muzeju Evropskih kul­tura, Državni muzeji, Berlin

Podrška pro­jekta:
— Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Partner pro­jekta:
— Dom omla­dine Vršac

 

////////////////////////////////////////////////////

Workshop made by Mileta Mijatović and Draginja Marić within the exhi­bi­tion in Vršac
(June 10th, 2015)

 

////////////////////////////////////////////////////

Workshop with Wostok and Concert with Techno mudo and Zrenko Frjilic (May 25th, 2015)

 

////////////////////////////////////////////////////

Photos from the comiXcon­nec­tion exhi­bi­tion in Vršac:

 

////////////////////////////////////////////////////

 

A report about the comiXcon­nec­tion exhibiton in Vršac — cour­tesy of TV Banat

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

The Story of Mita Kombajn
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Mita Kombajn — A Man or a Myth?

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

How did Mita Kombajn get his nick­name?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////