Vukovar

/////////////////////////////////////////////

• 07.10 — 31.10.2015 | Vukovar
Gradski Muzej Vukovar – Dvorac Eltz
City Museum Vukovar – Eltz Manor
Županijska 2
32000 Vukovar
Croatia

/////////////////////////////////////////////

Photos from the comic-work­shops that took place in Vukovar:

/////////////////////////////////////////////

Photos from the comiXcon­nec­tion exhi­bi­tion in Vukovar:

Photos made by Ante Džalto, Gradski muzej Vukovar:

 

 

/////////////////////////////////////////////

Otvorena izložba comiXconnection u Vukovaru

U Gradskom muzeju Vukovar, u baro­knom zdanju dvorca Eltz, jučer je otvorena među­nar­o­dna izložba alter­na­tivnog stripa — comiXcon­nec­tion.

Vukovar je 17. europ­ski grad koji je ugos­tio ovu izložbu, a pub­lika je imala pri­liku čuti opširno izla­ganje o samom pro­jektu koji za cilj ima povezi­vanje strip-pro­duk­cija i strip-autora čiji su radovi izloženi.

Ujedno, Vukovar je i zad­nja des­ti­nacija ove izložbe u središn­joj i istočnoj Europi. Naime, nakon Vukovara izložba se vraća u Njemačku gdje će nakon anal­ize uči­naka nas­taviti svoj put, no o tome jed­nom dru­gom pri­likom.

Samom otvaranju pris­ustvo­valo je 60-ak pos­jetitelja, a pohvala za to ide surad­nicima iz Vukovara jer su ovim otvoren­jem nad­mašili (barem što se tiče odaziva pub­like) prošl­o­godišnje otvaranje u Muzeju Slavonije.

Izložbu je uvodno pred­stavila rav­nateljica Gradskog muzeja Vukovar Ružica Marić, a nakon nje izložbu je opširnije pred­stavila Ivanka Miličić, rav­nateljica Hrvatskog doma Vukovar, koja je pak stalna surad­nica Udruge StripOs i uz čiju sves­rdnu pomoć i lavovski angaž­man već god­i­nama Vukovarska pub­lika, ali i nji­hovi gosti, imaju pri­liku vid­jeti mod­ernu strip-pro­duk­ciju i prateće sadržaje.

Zaključni opis bit­nih ele­me­nata izložbe pred­stavila je Beate Wild — autor­ica i voditeljica pro­jekta, a posebno zan­imljiv detalj je bilo proširenje pro­jekta s ini­ci­jal­nih pet zemalja (Rumunjske, Mađarske, Srbije, Hrvatske i Slovenije) na šestu — Bosnu i Hercegovinu. Dakle, prije Vukovara i Zagreba, izložba je postavl­jena u Sarajevu u sklopu Stripiti festa, a što je odličan prim­jer povezi­vanja sadržaja.

Završna riječ otvaranja pri­pala je članovima Udruge StripOs iz Vukovara, Domagoju Rapčaku i Nenadu Bariniću. I dok je Domagoj odmah naveo kako nema običaj gov­oriti na otvoren­jima, Nenad je daljnje pojas­nio Domagojevo pred­stavl­janje strip-radion­ica, odnosno škole stripa koju će tijekom tra­janja postava (do 31. listopada 2015.) zajedno voditi. Također, uz osnovnu izložbu, postavl­jene su i orig­i­nalne strip-table nave­denih autora i bez obzira na upućenost u nji­hov rad lijepo je bilo vid­jeti nešto što još do sada nije bilo izloženo ili objavl­jeno.

Strip-radion­ice, prema već ustal­jenom i niz puta prove­de­nom obrascu, imaju za cilj naučiti polaznike istih o osno­vama stripa ali i kao kon­ačni rezul­tat dobiti gotove stripove spremne za tisak tj. objavu. Naravno, tu je mag­a­zin StripOs, kao inkluzivni okvir, pa je sasvim izgledno da će polaznici radion­ica moći vid­jeti svoje stripove i u tiskanom izdanju u jed­nom od nared­nih bro­jeva mag­a­z­ina.

Nakon tog podužeg otvaranja, ipak je ovo veliki među­nar­o­dni pro­jekt, pub­lika je poz­vana da ne ode praznih ruku s izložbe jer su strip-autori zauzeli dva stola i demon­stri­rali svoje umi­jeće crtavši za pub­liku po nji­hovim žel­jama. Tako je nastalo dvade­se­tak crteža koji će zasig­urno ostati tra­jnom uspomenom na ovo odlično otvorenje.

Uz to, Domagoj je pred pub­likom izveo demon­stracijsko oslika­vanje sto­lice koja nakon završetka ostaje tra­jnim dijelom postava ove izložbe i pridružuje se pre­ostalih 20 stolica do sada oslikanih na svim dosadašn­jim posta­jama.

Atmosferu i događanja s izložbe svo­jim objek­tivom uhvatila je Tatjana Ivegeš-Wilhelm, pa do sljedećih druženja u Vukovaru u sklopu pro­grama postava izložbe ove fotografije služe i kao moti­vaci­jski čini­lac onima koji nisu bili u prilici pos­jetiti izložbu da isto učine.

Text: Saša Paprić
Photo: Tatjana Ivegeš-Wilhelm

.….….….….….….….….….….….….….….….….…. (Text and pho­tos taken from the StripOs’ web­site)

/////////////////////////////////////////////

comiXcon­nec­tion zavr­tio se strip-karusel