press

///////////////////////////////////////////

February 18th, 2020|MODERNISM.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

MODERNISM expozi­tia comix­con­nec­tion de la muzeul cul­turilor europene-berlin


January 2nd, 2020|Märkische Oderzeitung.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……


October 10th, 2019ZITTY.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

ZITTY | Einmal durch Südosteuropa: comiX­con­nec­tion


February 02nd, 2017 |
uni­CROSS.….…..….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….

uni­CROSS | Comics gesellschafts­fähig machen


January 18th, 2017 |
Badische Zeitung.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….

Badische-Zeitung


January 23rd, 2015 |
Radio Television Vojvodina.….….….….….….….….….….….….….….….….….…….

Click here to see a video report about the exhi­bi­tion — cour­tesy of RTV (Radio Tele­viz­ija Vojvodina).

January 22nd, 2015 | Dnevnik, Novi Sad.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

 

September 4th, 2014 | www.zlihadzo.com.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

Izložba comiX­con­nec­tion @ Muzej Slavonije, 04.09.2014.

Vi’te ljudi čuda velikoga – stripovi našli svoje mjesto u izložbenom pros­toru Muzeja Slavonije. I to ne main­stream stripovi tipa Blueberry, Asterix, Talični Tom ili Alan Ford već under­ground i neza­v­isni strip. Pušu li to neki novi vjetrovi na strip sceni?

U Muzeju Slavonije u Tvrđi u četvr­tak je otvorena izložba comiX­con­nec­tion. Radi se o izložbi neza­v­isnog i under­ground stripa koja pred­stavlja radove više od 50 autora iz ukupno pet zemalja (Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Srbije i Rumunjske), a Osijek je već osmi grad u Hrvatskoj u kome se izložba postavlja.

Idejna začet­nica cijelog pro­jekta je gđa Beatta Will iz berlin­skog Muzeja europske kul­ture kojoj su u postavl­janju izložbe u gradu na Dravi pomogli Muzej Slavonije i udruga StripOs koja je na izložbi pred­stavl­jena putem svo­jih članova Helene Janečić i Marka Dješke.

Photo by Tatjana Ivegeš-Wilhelm, Catwoman

I dok sud­jelo­vanje StripOS-a nije čudno jer se gotovo kom­ple­tan javni stripovski život u Osijeku odvija preko nji­hovih, hm, nejakih leđa, izbor lokacije je pomalo izne­nađu­juć. Muzej Slavonije je jedna od onih ustanova koje se obično pois­tov­jećuju s tzv. visokom umjet­nošću i stvarno je ugodno izne­nađenje što su otvo­rili svoje dveri za strip autore. Ovakvu izložbu čov­jek bi prije očeki­vao u pros­toru tipa Kazamat, a rav­natelj muzeja, Grgur Marko Ivanković, obra­tio se oku­pljen­ima uvod­nom besje­dom u kojoj je naglasio da će ovakvih surad­nji biti još ubuduće, pa živi bili pa vid­jeli.

Photo by Tatjana Ivegeš-Wilhelm, Catwoman

Nakon obavezne (i malo pre­duge) gov­o­ran­cije, čopo­ra­tivno smo se popeli na kat u izložbeni pros­tor muzeja gdje, osim velikog broja strip tabli a3 for­mata, pos­jetitelji mogu vid­jeti i neko­liko ekrana na kojima se puš­taju ani­mi­rani fil­movi i video pro­jek­cije, a pos­toji i kutak za čitanje, dva drvena ormar­ića gdje ljudi mogu pron­aći pro­brane stripove ili knjige koje se bave tom tem­atikom i pro­lis­tati ih. Ormarići su bili poluprazni pa se pitam je li to zato što nisu napun­jeni do kraja ili zato što su neki eksponati već dobili krila. Na zidu iza njih nalazilo se dese­tak autorski diza­jni­ranih stolica koje će se u nekoj sljedećoj fazi ovog pro­jekta oslikati.

Photo by Tatjana Ivegeš-Wilhelm, Catwoman

Naime, uz ovu izložbu tijekom sljedeća dva mjeseca u pros­toru muzeja održat će se i cijeli niz pratećih događanja u orga­ni­zaciji StripOs-a koja uključuju strip-radion­ice za djecu pod stručnim vod­stvom Roka Idžojtića i Tatjane Ivegeš-Wilhelm, crtače koji će crtati za pub­liku, pro­mo­ciju mag­a­z­ina StripOs br. 15 te pro­mo­ciju strip-albuma Velika glad u ple­menu Gula-Gula. Strip-radion­ice će se održa­vati sub­otom u Muzeju Slavonije od 11:00 do 13:00 sati, a prva će biti održana 13. rujna. Ciljani uzrast sudionika je osnovna i sred­nja škola, a ako ste zain­tere­sir­ani za sud­jelo­vanje u radioni­cama, slo­bodno se obratite Udruzi StripOS.

Photo by Tatjana Ivegeš-Wilhelm, Catwoman

Što se samih eksponata tiče, priz­na­jem da se u mod­erne stripove razu­mi­jem koliko i u NASA-in svemirski pro­gram, ali ima neko­liko stvari koje su mi bile baš super tru­per. Prije svega tu je lik iz Vršca pod kod­nim imenom Wostok čiji je strip Mita kom­bajn napravl­jen u 3D formi kao da se prelama i toliko je uvjerljiv da sam morao dotaknuti tablu da se uvjerim da je to samo strip. A možda sam jed­nos­tavno ćorav k’o kokoš? Damir Steinfl iz Rijeke je napravio super zan­imljivu stvar: nje­gova a3 tabla je zapravo posveta za pet gen­eracija hrvatskog stripa od 1924. do 2010. godine, od Maurovića i Neugebauera pa preko Matakovića, Kordeja, Macana sve do ovih novi­jih autora koje ne znam jer više ne pra­tim strip. Svaki je od njih pred­stavl­jen sa svo­jim najpoz­nati­jim likovima, pa tako tu imamo Starog mačka, malog Ivicu, Lavan­der­mana…

Izdvojio bih još i sim­patičnu Životinjsku farmu Kaje Abveršek te crn i mor­bidan strip Borisa Stanića iz Pančeva, a Osijek je pred­stavio i Roka Idžojtića s vrlo duhovitim stripom o Svetom Nikoli i Krampusu, nešto poput lokalne var­i­jante leg­en­darnih anđela i đavola iz filma Mi nismo anđeli.

Photo by Tatjana Ivegeš-Wilhelm, Catwoman

Uglavnom, ima se što pogle­dati, pa ako ste lju­bitelj stripa nemo­jte ovo pro­pustiti. Izložba će biti postavl­jena do 2. stu­denog. A ja jedva čekam da vidim nove akcije u tom najavl­jenom zaokretu muzeja prema mod­erni­jim oblicima umjet­nosti…

Stari olin­jali mačak Hadžo

Fotke: Tatjana Ivegeš-Wilhelm, Catwoman

 

October 2nd, 2013www.rtvslo.si.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

Stripovsko ust­var­janje od Slovenije do Romunije
Kakšne so skupne točke in kakšne raz­like

2. okto­ber 2013 ob 08:54
Ljubljana — MMC RTV SLO

Berlinski Muzej evrop­skih kul­tur je pripravil potu­jočo razs­tavo comiXcon­nec­tion. Primerja neod­visni strip Slovenije, Hrvaške, Romunije, Srbije in Madžarske ter preizprašuje vlogo stripa kot vira infor­ma­cij za mla­jšo, vizualno ori­en­ti­rano gen­eracijo.

Na ogled v ljubl­janskem Kinu Šiška, več pa v prispevku Uršule Ane Mrežar.

 

September 30th, 2013www.siol.net.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Neodvisni stri­parji v Kinu Šiška
Avtor: K. N.

Potujoča razs­tava neod­vis­nega stripa comiXcon­nec­tion se bo od jutri mudila tudi v Kinu Šiška.

Razstava comiX­con­nec­tion pred­stavlja neod­visni strip petih držav – Hrvaške, Slovenije, Romunije, Madžarske in Srbije – in usmerja pozornost na raz­like in mogoče povezave med njimi. Zgodovina nji­hovega nas­tanka neposredno odseva poli­tično zgodovino posamezne države in odprtost njene družbe do te umet­niške in komu­nikaci­jske oblike, zato se od države do države raz­likuje tudi odnos med main­stream in alter­na­tivno stripovsko pro­duk­cijo, pišejo sno­valci razs­tave, ki bo od 1. okto­bra na ogled v Centru urbane kul­ture Kino Šiška. Ta je v sode­lo­vanju z berlin­skim Muzejem evrop­skih kul­tur in Odsekom za vzhodno in jugov­zhodno Evropo tudi orga­ni­za­tor razs­tave.

Kaj dobimo, če superžen­ska Pohotna Lezbača sreča depre­sivno mačko Zorko?

Ob napovedi razs­tave so zapisali: Kaj dobimo, če superžen­ska Pohotna Lezbača sreča depre­sivno mačko Zorko, zlovešče vrane ogrožajo gumi­jasto račko, klatež Mita Kombajn kot začaran posluša Partizanske zgodbe Momirke, super­ju­naka Sivkamoža pa tlačijo nočne more?

Čigava dela lahko vidite na razs­tavi neod­vis­nega stripa?

Razstavljajo nasled­nji umet­niki: Žiga Aljaž, Ivana Armanini, Kaja Avberšek, András Baranyai, Linda Barkasz, Matjaž Bertoncelj, Primož Bertoncelj, Matei Branea, Nina Bunjevac, Andreea Chirică, Alexandru Ciubotariu, Dániel Csordás, Cristian Dârstar, Marko Dješka, Dušan Durman, Miklós Felvidéki, Zoltán Fritz, Alexandra Gavrilă, Balázs Gróf, Ana Maria Guguian, Igor Hofbauer, Ciril Horjak, Irlo, Dunja Janković, Helena Janecić, Irena Jukić-Pranjić, Jakob Klemenčič, Matej Kocjan, David Krančan, Miran Križanić, Mátyás Lanczinger, Tomaž Lavrič, Miroslav Lazendić – dr Gnoj, Oana Lohan, Izar Lunaček, Vladan Nikolić, Neuro & Mucs, Aleksandar Opačić, Vladimir Palibrk, Vuk Palibrk, Vuk Palibrk, Damir Pavić-Septik, Mircea Pop, Radovan Raša Popović, Vančo Rebac, Iztok Sitar, Veronica Solomon, Boris Stanić, Attila Stark, Damir Steinfl, Ileana Surducan, Maria Surducan, Nicolae Timotei Drob, Sorina Vazelina, Maja Veselinović, Zsolt Vidák, Wostok, Aleksandar Zograf in Miro Župa.

June 15th, 2013 | www.likecroatia.hr.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

comiXcon­nec­tion — bring­ing together the region with comics and graphic nov­els

The inter­na­tional exhi­bi­tion of inde­pen­dent comic cul­ture opened last night in Pula’s Studio MSUI. This unique event, called comiXcon­nec­tion will present sev­eral authors and mag­a­zines from five dif­fer­ent coun­tries (Croatia, Hungary, Romania, Slovenia and Serbia). It will also intro­duce the audi­ence to the every­day life of inde­pen­dent comic authors and how their work ben­e­fits com­mu­ni­ca­tion and coop­er­a­tion between their coun­tries.

Unconventional out­siders of artis­tic cir­cles yet orig­i­nal and pas­sion­ate artists, the exhibitors of comiXcon­nec­tion have become inter­est­ing to a broader audi­ence, which is why the event lasts to September 1st. Spiderman and Captain America will surely come. Will you?

 

 

June 15th, 2013 | www.glasistre.hr.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

comiX­con­nec­tion — odlična izložba neza­v­isnog stripa

Od kultnog sloven­skog autora stripa Iztoka Sitara, mračnog a i duhovi­tog Borisa Stanića iz Pančeva, crnog i grotes­knog Wostoka, kon­trastne i rit­mične Zagrepčanke Ivane Armanini iz Komikaze sve do bro­jnih neza­v­is­nih autora sloven­skog Striburgera, srp­skog Novog doba i Turbo Comixa, ali i ose­bu­jnih i našoj javnosti manje poz­natih mađarskih autora poput Lanczingera Matyasa te rumunjske kolegice Alexandre Gavrila tri mjeseca na tavanu Muzeja suvremene umjet­nosti Istre može se pogle­dati ComiXconnection, odlična i izn­imno sadrža­jna među­nar­o­dna izložba neo­visnog alter­na­tivnog stripa iz Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Srbije i Hrvatske.

Njihovi autorski alter­na­tivni izričaji u bit­nom su odmaku od komer­ci­jalnog stripa, a među­sob­nom mrežom pred­stavl­jaju i alter­na­tivnu dis­tribu­ciju kul­ture.

- Ako gov­o­rimo o alter­na­tivi i neza­v­is­nosti, onda su ovi strip-autori, uz još neko­liko per­formera i neza­v­is­nih ben­dova, fakat prava aut­en­tična alter­na­tiva, naglasio je Mladen Lučić Luc na sinoćn­jem otvaranju izložbe na tavanu MSUI-ja.

Čelnici Muzeja europ­skih kul­tura iz Berlina naveli su da pul­skom izložbom počinje ova putu­juća izložba s puno izne­nađenja, daleko od Marvela, Mickeya Mousea te Toma i Jerryja. Izložba je otvorena tri mjeseca, do 20. rujna.

(Z. ANGELESKI)