Vršac

[ezcol_1third id=”” class=”” style=“”]

////////////////////////////////////////////////////

•  20.05 — 29.06.2015 | Vršac
Dom omla­dine Vršac
Dvorska 28
26300 Vršac
Serbia

[/ezcol_1third]

[ezcol_2third_end id=”” class=”” style=“”]

vrsac-posterIzložba comiXcon­nec­tion rezul­tat je istraži­van­ja region­alne strip scene koja poči­va na veza­ma uspostavl­jen­im između nefor­mal­nih gru­pa, poje­d­i­naca i umet­ničk­ih kolek­ti­va. Istraživanje je sprov­ela dr Beate Wild, kus­toskin­ja Koordinacije za istočni deo Srednje Evrope i za Jugoistočnu Evropu pri Muzeju Evropskih Kultura iz Berlina. Bogato opreml­je­na mater­i­jal­i­ma, tek­stovi­ma, video snim­ci­ma, sve­dočen­ji­ma samih auto­ra i istori­jskim osvr­tom na razvoj pro­duk­ci­je i recep­ci­je strip medi­ju­ma na širem balka­n­skom pros­toru, ova izlož­ba pruža detal­jan uvid u kre­tan­ja, tren­dove i stan­ja na veo­ma živoj neo­fi­ci­jel­noj sceni autorskog stri­pa sa ovih pros­to­ra. Kroz insta­lacije, print­ove i pro­jek­ci­je, pose­ti­o­ci će imati pri­liku da se upoz­na­ju sa radovi­ma auto­ra i strip ini­ci­ja­ti­va­ma iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Rumunije, gde se spa­ja­ju čvrste i sko­ro nev­idljive niti zajed­ničke ljubavi pre­ma neza­v­is­nom stripu.

Radno vreme:
ponedel­jak – petak 10 – 20h;
sub­o­ta 19 – 21h

Izložba je otvore­na do 29. juna 2015.

Koordinacija za istočni deo Srednje Evrope i za Jugoistočnu Evropu pri Muzeju Evropskih kul­tura, Državni muze­ji, Berlin

Podrška pro­jek­ta:
— Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Partner pro­jek­ta:
— Dom omla­dine Vršac

 

////////////////////////////////////////////////////

Workshop made by Mileta Mijatović and Draginja Marić with­in the exhi­bi­tion in Vršac
(June 10th, 2015)

 

////////////////////////////////////////////////////

Workshop with Wostok and Concert with Techno mudo and Zrenko Frjilic (May 25th, 2015)

 

////////////////////////////////////////////////////

Photos from the comiXcon­nec­tion exhi­bi­tion in Vršac:

 

////////////////////////////////////////////////////

 

A report about the comiXcon­nec­tion exhibiton in Vršac — cour­tesy of TV Banat

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

The Story of Mita Kombajn
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Mita Kombajn — A Man or a Myth?

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

How did Mita Kombajn get his nickname?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[/ezcol_2third_end]