Vukovar

[ezcol_1third]

/////////////////////////////////////////////

• 07.10 — 31.10.2015 | Vukovar
Gradski Muzej Vukovar – Dvorac Eltz
City Museum Vukovar – Eltz Manor
Županijska 2
32000 Vukovar
Croatia

[/ezcol_1third]

[ezcol_2third_end]

/////////////////////////////////////////////

Photos from the com­ic-work­shops that took place in Vukovar:

/////////////////////////////////////////////

Photos from the comiXcon­nec­tion exhi­bi­tion in Vukovar:

Photos made by Ante Džalto, Gradski muzej Vukovar:

 

 

/////////////////////////////////////////////

Otvorena izložba comiXconnection u Vukovaru

U Gradskom muze­ju Vukovar, u baro­knom zdan­ju dvor­ca Eltz, jučer je otvore­na među­nar­o­d­na izlož­ba alter­na­tivnog stri­pa — comiXcon­nec­tion.

Vukovar je 17. europ­s­ki grad koji je ugos­tio ovu izložbu, a pub­li­ka je imala pri­liku čuti opširno izla­gan­je o samom pro­jek­tu koji za cilj ima povezi­van­je strip-pro­duk­ci­ja i strip-auto­ra čiji su radovi izloženi.

Ujedno, Vukovar je i zad­n­ja des­ti­naci­ja ove izložbe u središn­joj i istočnoj Europi. Naime, nakon Vukovara izlož­ba se vraća u Njemačku gdje će nakon anal­ize uči­na­ka nas­tavi­ti svoj put, no o tome jed­nom dru­gom prilikom.

Samom otvaran­ju pris­ustvo­va­lo je 60-ak pos­jetitel­ja, a pohvala za to ide surad­nici­ma iz Vukovara jer su ovim otvoren­jem nad­mašili (barem što se tiče odazi­va pub­like) prošl­o­godišn­je otvaran­je u Muzeju Slavonije.

Izložbu je uvod­no pred­stavi­la rav­natelji­ca Gradskog muze­ja Vukovar Ružica Marić, a nakon nje izložbu je opširni­je pred­stavi­la Ivanka Miličić, rav­natelji­ca Hrvatskog doma Vukovar, koja je pak stal­na surad­ni­ca Udruge StripOs i uz čiju sves­rd­nu pomoć i lavovs­ki angaž­man već god­i­na­ma Vukovarska pub­li­ka, ali i nji­hovi gosti, ima­ju pri­liku vid­jeti mod­er­nu strip-pro­duk­ci­ju i prateće sadržaje.

Zaključni opis bit­nih ele­me­na­ta izložbe pred­stavi­la je Beate Wild — autor­i­ca i voditelji­ca pro­jek­ta, a poseb­no zan­imljiv detalj je bilo proširen­je pro­jek­ta s ini­ci­jal­nih pet zemal­ja (Rumunjske, Mađarske, Srbije, Hrvatske i Slovenije) na šes­tu — Bosnu i Hercegovinu. Dakle, pri­je Vukovara i Zagreba, izlož­ba je postavl­je­na u Sarajevu u sklopu Stripiti fes­ta, a što je odličan prim­jer povezi­van­ja sadržaja.

Završna riječ otvaran­ja pri­pala je članovi­ma Udruge StripOs iz Vukovara, Domagoju Rapčaku i Nenadu Bariniću. I dok je Domagoj odmah naveo kako nema običaj gov­oriti na otvoren­ji­ma, Nenad je daljn­je pojas­nio Domagojevo pred­stavl­jan­je strip-radion­i­ca, odnos­no škole stri­pa koju će tijekom tra­jan­ja posta­va (do 31. listopa­da 2015.) zajed­no vodi­ti. Također, uz osnovnu izložbu, postavl­jene su i orig­i­nalne strip-table nave­denih auto­ra i bez obzi­ra na upućenost u nji­hov rad lije­po je bilo vid­jeti neš­to što još do sada nije bilo izloženo ili objavljeno.

Strip-radion­ice, pre­ma već ustal­jenom i niz puta prove­de­nom obras­cu, ima­ju za cilj nauči­ti polaznike istih o osno­va­ma stri­pa ali i kao kon­ačni rezul­tat dobiti gotove stripove spremne za tisak tj. objavu. Naravno, tu je mag­a­zin StripOs, kao inkluzivni okvir, pa je sasvim izgled­no da će polazni­ci radion­i­ca moći vid­jeti svo­je stripove i u tiskanom izdan­ju u jed­nom od nared­nih bro­je­va magazina.

Nakon tog podužeg otvaran­ja, ipak je ovo veli­ki među­nar­o­d­ni pro­jekt, pub­li­ka je poz­vana da ne ode praznih ruku s izložbe jer su strip-autori zauzeli dva sto­la i demon­stri­rali svo­je umi­jeće crtavši za pub­liku po nji­hovim žel­ja­ma. Tako je nasta­lo dvade­se­tak crteža koji će zasig­urno osta­ti tra­jnom uspomenom na ovo odlično otvorenje.

Uz to, Domagoj je pred pub­likom izveo demon­stracijsko oslika­van­je sto­lice koja nakon završet­ka osta­je tra­jn­im dijelom posta­va ove izložbe i pridružu­je se pre­ostal­ih 20 stoli­ca do sada oslikanih na svim dosadašn­jim postajama.

Atmosferu i događan­ja s izložbe svo­jim objek­tivom uhvati­la je Tatjana Ivegeš-Wilhelm, pa do sljedećih družen­ja u Vukovaru u sklopu pro­gra­ma posta­va izložbe ove fotografi­je služe i kao moti­vaci­js­ki čini­lac oni­ma koji nisu bili u prili­ci pos­jeti­ti izložbu da isto učine.

Text: Saša Paprić
Photo: Tatjana Ivegeš-Wilhelm

.….….….….….….….….….….….….….….….….…. (Text and pho­tos tak­en from the StripOs’ web­site)

/////////////////////////////////////////////

comiXcon­nec­tion zavr­tio se strip-karusel

 

[/ezcol_2third_end]