04 Aleksandar Zograf — photo © Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen Christian Krug

© Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Christian Krug