Home B

Šta biva kada,
superžena Horny Dyke sretne depre­sivnu mačku Zorku, zlokobni gavrani pri­jete gumenoj pat­kici, skit­nica Mita Kombajn pomno sluša Momirkine par­ti­zanske priče, a super­ju­naka Lavandermena muče noćne more?

To je onda,
comiXcon­nec­tion – strip, bandă dese­n­ată, strip, képregény, стрип

Koliko su razno­liki nazivi za medij stripa, toliko su različiti i nje­govi prikazi u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Historija nas­tanka stripa neposredno odražava poje­dine poli­tičke okol­nosti i otvorenost društva spram ovog oblika umjet­ničkog izraža­vanja i komu­nikacije. Tako od zemlje do zemlje varira granica između tzv. main­stream (još poz­natog kao indus­tri­jski ili indikalizirani) i alter­na­tivnog stripa. comiXcon­nec­tion pred­stavlja neza­v­isni strip iz šest zemalja u najširem smislu te riječi i skreće pažnju na različi­tosti i moguće veze.

U cen­tru pažnje nisu samo umjet­nici i nji­hova aktuelna djela. Svestrana umreženost koju sami grade i koja ih okružuje, pod­jed­nako je važna. Pojedini autori stripa osni­vaju udruženja, klubove ili grupe, sarađuju i objavljuju fanzine i mag­a­zine. Sadržajem, for­mom i stilom, nji­hov rad svjesno ne podli­ježe nor­mama tržišta koje komer­ci­jalni main­stream stripovi prate. Svoje priče pripovi­jedaju i oblikuju rasterećeni od pri­tiska pro­daje. Njihovi stripovi privlače posebnu vrstu pub­like, koja se ne pri­do­bija uobiča­jenim tržišnim strate­gi­jama.

Kako to onda neza­v­isan strip nalazi svoje čitaoce? U tome pomaže mreža angaži­ranih i motivi­ranih ljudi iz udruženja, izdavačkih kuća i knjižara, aktivnih na različitim nivoima u zemlji i inos­transtvu. Organiziraju fes­ti­vale, izložbe, radion­ice i pri­do­bi­jaju izdavače i spon­zore, čime osig­u­ravaju širu spoz­naju, obostrani kon­takt i razm­jenu i učvršćuju niti ovog šarenog ple­tiva.

Za men­talnu mapu poje­dinih mreža ipak je tip­ična, najčešće jed­nos­trana ori­jentacija po prin­cipu: „licem ka zapadu, a leđima ka ostal­ima“. Neposredne komšije često su izvan vidokruga. Upravo na ovu čin­jenicu pro­jekat comiXcon­nec­tion i skreće pažnju u ovim zeml­jama. Projekat upućuje na već pos­to­jeće i even­tu­alne buduće veze mimo his­tori­jsko-poli­tičkih, jez­ičkih i men­tal­nih granica.

Jedan strip rijetko dolazi sâm!“ Ovo se odnosi i na srodne umjet­ničke forme kao što su ilus­tracija, grafički dizajn, ani­macija, umjet­nost ulice, grafiti, muzika i per­for­mans. Različite prom­jene per­spek­tive i širenje vidika, kao rezul­tat ovakvog sinop­sisa, vode – nada­jmo se – ka sin­ergiji i umreža­vanju, do podizanja svi­jesti i naposljetku do povećanja vred­no­vanja ove vrste stripa. Nesaglediv obim mogućnosti koje strip nudi, upućuje na bro­jne oblasti u kojima bi strip, kao ino­v­a­ti­van oblik komu­nikacije, mogao da se koristi u budućnosti.