Šta biva kada,
superže­na Horny Dyke sretne depre­sivnu mačku Zorku, zlokob­ni gavrani pri­jete gumenoj pat­ki­ci, skit­ni­ca Mita Kombajn pom­no sluša Momirkine par­ti­zanske priče, a super­ju­na­ka Lavandermena muče noćne more?

To je onda,
comiXcon­nec­tion – strip, bandă dese­n­ată, strip, képregény, стрип

Koliko su razno­li­ki nazivi za medij stri­pa, toliko su različi­ti i nje­govi prikazi u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Historija nas­tan­ka stri­pa neposred­no odraža­va poje­dine poli­tičke okol­nos­ti i otvorenost društ­va spram ovog obli­ka umjet­ničkog izraža­van­ja i komu­nikaci­je. Tako od zeml­je do zeml­je vari­ra grani­ca između tzv. main­stream (još poz­natog kao indus­tri­js­ki ili indikalizirani) i alter­na­tivnog stri­pa. comiXcon­nec­tion pred­stavl­ja neza­v­is­ni strip iz šest zemal­ja u najširem smis­lu te riječi i skreće pažn­ju na različi­tosti i moguće veze.

U cen­tru pažn­je nisu samo umjet­ni­ci i nji­ho­va aktuel­na djela. Svestrana umreženost koju sami grade i koja ih okružu­je, pod­jed­nako je važ­na. Pojedini autori stri­pa osni­va­ju udružen­ja, klubove ili grupe, sarađu­ju i objavlju­ju fanzine i mag­a­zine. Sadržajem, for­mom i stilom, nji­hov rad svjes­no ne podli­ježe nor­ma­ma tržiš­ta koje komer­ci­jal­ni main­stream stripovi prate. Svoje priče pripovi­jeda­ju i obliku­ju rasterećeni od pri­tiska pro­da­je. Njihovi stripovi privlače poseb­nu vrstu pub­like, koja se ne pri­do­bi­ja uobiča­jen­im tržišn­im strategijama.

Kako to onda neza­v­isan strip nalazi svo­je čitaoce? U tome pomaže mreža angaži­ranih i motivi­ranih lju­di iz udružen­ja, izdavačk­ih kuća i knjižara, aktivnih na različitim nivoima u zemlji i inos­transtvu. Organiziraju fes­ti­vale, izložbe, radion­ice i pri­do­bi­ja­ju izdavače i spon­zore, čime osig­u­rava­ju širu spoz­na­ju, obostrani kon­takt i razm­jenu i učvršću­ju niti ovog šarenog pletiva.

Za men­tal­nu mapu poje­dinih mreža ipak je tip­ič­na, najčešće jed­nos­trana ori­jentaci­ja po prin­cipu: „licem ka zapadu, a leđi­ma ka ostal­i­ma“. Neposredne komši­je često su izvan vidokru­ga. Upravo na ovu čin­jenicu pro­jekat comiXcon­nec­tion i skreće pažn­ju u ovim zeml­ja­ma. Projekat upuću­je na već pos­to­jeće i even­tu­alne buduće veze mimo his­tori­jsko-poli­tičk­ih, jez­ičk­ih i men­tal­nih granica.

Jedan strip rijetko dolazi sâm!“ Ovo se odnosi i na srodne umjet­ničke forme kao što su ilus­traci­ja, grafički diza­jn, ani­maci­ja, umjet­nost ulice, grafiti, muzi­ka i per­for­mans. Različite prom­jene per­spek­tive i širen­je vidi­ka, kao rezul­tat ovakvog sinop­sisa, vode – nada­j­mo se – ka sin­ergi­ji i umreža­van­ju, do podizan­ja svi­jesti i naposljetku do povećan­ja vred­no­van­ja ove vrste stri­pa. Nesaglediv obim mogućnos­ti koje strip nudi, upuću­je na bro­jne oblasti u koji­ma bi strip, kao ino­v­a­ti­van oblik komu­nikaci­je, mogao da se koristi u budućnosti.