Što je to,
kada superže­na Horny Dyke sretne depre­sivnu mačku Zorku, kada zlokob­ni gavrani pri­jete gumenoj pat­ki­ci, kada skit­ni­ca Mita Kombajn pom­no sluša Momirkove par­ti­zanske priče, kada super­heroj Lavanderman ima noćne more?

To je
comiXcon­nec­tion – strip, bandă dese­n­ată, strip, képregény, стрип 

Koliko su razno­li­ki sami nazivi za strip kao medij, toliko se različi­to i man­i­fe­sti­ra strip u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Povijest nje­go­va nas­ta­jan­ja izravno odraža­va poje­dine poli­tičke poza­dine i otvorenost društ­va pri kon­tak­tu s tim vidom umjet­nos­ti i komu­nikaci­je. To je ujed­no i razlog zaš­to i granice između main­stream i alter­na­tivnog stri­pa vari­ra­ju od zeml­je do zeml­je. comiXconnection pred­stavl­ja neza­v­is­ni strip tih šest zemal­ja u najširem smis­lu riječi, te skreće pozornost na raz­like, ali i moguće poveznice.

U fokusu nisu samo umjet­ni­ci i nji­ho­va aktu­al­na djela. Svestrana mreža odnosa, koju stvara­ju oni sami i koja ih okružu­je, jed­nako je važ­na. Izvjestan broj strip-auto­ra udružu­je se u kolek­tive, klubove ili grupe, izm­jen­ju­je ili skup­no izda­je fanzine i mag­a­zine. Sadržajem, oblikom i stilom svo­jim radovi­ma svjes­no oduz­i­ma­ju mar­ket­inšku vri­jed­nost kojoj main­stream stripovi teže. Oni pripovi­jeda­ju i obliku­ju svo­je priče mimo svakog namet­nu­tog obras­ca. Njihovi stripovi privlače poseb­nu pub­liku, koja nije sklona kon­ven­cional­nim mar­ket­inškim strategijama.

Na koji onda način neza­v­is­ni strip pronalazi svo­je čitatel­je? Služeći se mrežom koju angaži­rani i motivi­rani lju­di obliku­ju putem udru­ga, izdavača i knjižara, koji djelu­ju na različitim raz­i­na­ma unutar zemal­ja, ali i među­nar­o­d­no. Organiziraju fes­ti­vale, izložbe, radion­ice, te pri­do­bi­va­ju izdavače i spon­zore. To osig­u­ra­va van­jsku per­cep­ci­ju, uza­ja­man kon­takt i razm­jenu, te učvršću­je niti ove šarene pletenice.

Za men­talne je mape, koje okružu­ju poje­dine mreže, na žalost tip­ič­na jed­nos­trana ori­jentaci­ja po prin­cipu: „licem pre­ma Zapadu, a leđi­ma pre­ma svi­ma drugi­ma”. Neposredni sus­je­di često su van vidokru­ga. Upravo na tu čin­jenicu pro­jekt comiXcon­nec­tion i usm­jer­a­va svo­ju pažn­ju u tim zeml­ja­ma. Projekt povrh povi­jes­no-poli­tičk­ih, jez­ičnih i men­tal­nih bar­i­jera ukazu­je na pos­to­jeće kao i one buduće poveznice.

Jedan strip rijetko dolazi sâm!” Ovo se odnosi i na druge bliske umjet­ničke forme kao ilus­traciju, grafič­ki diza­jn, ani­maci­ju, grafite, glazbu i per­for­mans. Razne prom­jene per­spek­tive i širen­je vidi­ka, koji proi­zlaze kao rezul­tat sinop­sisa, vode – nadamo se – ka sin­ergi­ji u tom umrežen­ju, pre­ma podizan­ju svi­jesti, te naposljetku pre­ma povećan­ju umjet­ničke vri­jed­nos­ti te vrste stri­pa. Izvanredno širok opseg mogućnos­ti koju medij stri­pa nudi upuću­je na mno­ga područ­ja u koji­ma bi se strip u budućnos­ti mogao koris­ti­ti kao ino­v­a­ti­van oblik komunikacije.