Home H

Što je to,
kada superžena Horny Dyke sretne depre­sivnu mačku Zorku, kada zlokobni gavrani pri­jete gumenoj pat­kici, kada skit­nica Mita Kombajn pomno sluša Momirkove par­ti­zanske priče, kada super­heroj Lavanderman ima noćne more?

To je
comiXcon­nec­tion – strip, bandă dese­n­ată, strip, képregény, стрип

Koliko su razno­liki sami nazivi za strip kao medij, toliko se različito i man­i­fe­stira strip u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Povijest nje­gova nas­ta­janja izravno odražava poje­dine poli­tičke poza­dine i otvorenost društva pri kon­taktu s tim vidom umjet­nosti i komu­nikacije. To je ujedno i razlog zašto i granice između main­stream i alter­na­tivnog stripa vari­raju od zemlje do zemlje. comiXcon­nec­tion pred­stavlja neza­v­isni strip tih šest zemalja u najširem smislu riječi, te skreće pozornost na raz­like, ali i moguće poveznice.

U fokusu nisu samo umjet­nici i nji­hova aktu­alna djela. Svestrana mreža odnosa, koju stvaraju oni sami i koja ih okružuje, jed­nako je važna. Izvjestan broj strip-autora udružuje se u kolek­tive, klubove ili grupe, izm­jen­juje ili skupno izdaje fanzine i mag­a­zine. Sadržajem, oblikom i stilom svo­jim radovima svjesno oduz­i­maju mar­ket­inšku vri­jed­nost kojoj main­stream stripovi teže. Oni pripovi­jedaju i oblikuju svoje priče mimo svakog namet­nu­tog obrasca. Njihovi stripovi privlače posebnu pub­liku, koja nije sklona kon­ven­cional­nim mar­ket­inškim strate­gi­jama.

Na koji onda način neza­v­isni strip pronalazi svoje čitatelje? Služeći se mrežom koju angaži­rani i motivi­rani ljudi oblikuju putem udruga, izdavača i knjižara, koji djeluju na različitim raz­i­nama unutar zemalja, ali i među­nar­o­dno. Organiziraju fes­ti­vale, izložbe, radion­ice, te pri­do­bi­vaju izdavače i spon­zore. To osig­u­rava van­jsku per­cep­ciju, uza­ja­man kon­takt i razm­jenu, te učvršćuje niti ove šarene pletenice.

Za men­talne je mape, koje okružuju poje­dine mreže, na žalost tip­ična jed­nos­trana ori­jentacija po prin­cipu: „licem prema Zapadu, a leđima prema svima drugima”. Neposredni sus­jedi često su van vidokruga. Upravo na tu čin­jenicu pro­jekt comiXcon­nec­tion i usm­jer­ava svoju pažnju u tim zeml­jama. Projekt povrh povi­jesno-poli­tičkih, jez­ičnih i men­tal­nih bar­i­jera ukazuje na pos­to­jeće kao i one buduće poveznice.

Jedan strip rijetko dolazi sâm!” Ovo se odnosi i na druge bliske umjet­ničke forme kao ilus­traciju, grafički dizajn, ani­maciju, grafite, glazbu i per­for­mans. Razne prom­jene per­spek­tive i širenje vidika, koji proi­zlaze kao rezul­tat sinop­sisa, vode – nadamo se – ka sin­ergiji u tom umreženju, prema podizanju svi­jesti, te naposljetku prema povećanju umjet­ničke vri­jed­nosti te vrste stripa. Izvanredno širok opseg mogućnosti koju medij stripa nudi upućuje na mnoga područja u kojima bi se strip u budućnosti mogao koris­titi kao ino­v­a­ti­van oblik komu­nikacije.