Mi az,
ha a szu­pernő Horny Dyke találkozik a depressz­iós Zorka mac­ská­val, vészter­hes hol­lók fenyeget­nek egy gumikac­sát, a városi csavargó, Mita Kombajn megigézve hall­gat­ja Momirka par­tizán­történeteit és a szu­per­hős Lavandermant rémálmok gyötrik?

Ez a
comiXcon­nec­tion – strip, bandă dese­n­ată, strip, képregény, стрип

Amilyen külön­bözőek a képregény eln­evezé­sei, olyan sok­félék meg­je­lenési for­mái Horvátországban, Szlovéniában, Romániában, Magyarországon, Szerbiában és Bosznia és Hercegovinában. Keletkezésük története közvetlenül tükrözi a min­denko­ri poli­tikai történéseket és a tár­sadalom nyi­tottságát e művészeti és kom­mu­niká­ciós műfa­j­jal szem­ben. Ennek megfelelően a main­stream és alter­natív közöt­ti határok is orszá­gról orszá­gra máshol húzód­nak meg. A comiXcon­nec­tion a fen­ti hat ország legszéle­sebb értelem­ben vett ún. inde­pen­dent, független képregényeit állít­ja ki, miközben tek­in­tetün­ket a különb­ségekre és a lehet­séges kapc­solódási pon­tokra irányítja.

A közép­pont­ban nem­c­sak a művészek és aktuális munkáik áll­nak. Ugyanilyen jelen­tősége van az őket körülvevő és az általuk alakí­tott kapc­so­la­tok sokoldalú hálóza­tá­nak. Jónéhány képregénysz­erző kollek­tívák­ba, klubok­ba vagy cso­por­tok­ba tömörül, eszmec­serét foly­tat másokkal, tár­saival közösen fanzi­nokat és mag­a­zi­nokat ad ki. A szerzők a tar­talom, a for­ma és a stílus által tudatosan tartják távol munkáikat azon értékesítési mód­sz­erek­től, ame­lyeket a kom­mer­ciális, main­stream képregények követ­nek. Történeteiket a piaci kénysz­erek­től mente­sen mesé­lik el és alakítják. Képregényeik olyan pub­liku­mot szólí­tanak meg, ame­lyet nem lehet hagy­ományos piaci eszközökkel megnyerni.

Hogyan talál azon­ban a független képregény az olvasói­ra? Olyan elhi­va­tott és motivált emberek egyesületek­ben, kiadók­ban és könyves­boltok­ban szőtt hálóza­tán keresztül, akik orszá­gosan és nemzetközi­leg is külön­böző szin­ten tevékenyek. Fesztiválokat, kiál­lítá­sokat, work­shopokat szerveznek, kiadókat és szpon­zorokat keres­nek, ezál­tal biz­tosítják a külvilág figyelmét, a kölc­sönös kapc­so­la­tokat és a tapasz­ta­latc­serét, megerősítve e színes szőttes fonalait.

Az egyes hálóza­tokat átfogó men­tális térképre min­da­zonál­tal jellemző az egy­oldalú, „arc­cal Nyugatnak, hát­tal a töb­bieknek” irányult­sá­ga. A közvetlen szom­szé­dok gyakran látótávol­sá­gon kívül reked­nek. Éppen erre a prob­lémára irányul az hat orszá­gra fókuszáló comiXcon­nec­tion pro­jekt kiin­dulási pon­t­ja. Felhívja a figyel­met – a történel­mi, poli­tikai, nyelvi és men­tális határokon átívelő – meglévő kapc­solódási pon­tokra és a jövőben elképzelhetőekre.

A képregény ritkán jár egyedül!”. Vele tar­tanak a rokon művészeti ágak is, mint az illusztrá­ció, a ter­vező­grafi­ka, az ani­má­ció, a street art, a graf­fi­ti, a zene és a per­for­mance. Az egy­bevetés­ből adódó per­spek­tí­vaváltás és szem­lélet­tágítás reményeink szerint szin­ergikus hatá­sokhoz vezet a hálóza­tépítés­ben, foko­zot­tabb észlelést és végered­mény­ben e képregénytí­pus nagy­obb meg­bec­sülését ered­ményezi. A képregény mint médi­um óriási spek­tru­ma min­denekelőtt arra a lehetősé­gre mutat rá, hogy a képregény a jövőben inno­vatív kom­mu­niká­ciós for­maként is szol­gál majd.