Ce se întâm­plă,
atun­ci când Horny Dyke, o ade­vărată pow­er­woman, se întâl­nește cu pisi­ca depre­sivă Zorka, când niște cor­bi per­icu­loși amenință o biată rățușcă de cau­ci­uc, când hoinarul Mita Kombajn ascultă cu sufle­tul la gură poveștile cu par­ti­zani depă­nate de Momirka, iar supereroul Lavanderman (Omul de lev­ănțică) e chi­nu­it într-una de coșmaruri?

E vor­ba de
comiXcon­nec­tion – strip, bandă dese­n­ată, strip, képregény, стрип

Pe cât de diferite între ele sunt cuvin­tele care desem­nează medi­ul ben­zii dese­n­ate în aces­te lim­bi, pe atât de vari­ate sunt formele pe care le îmbracă el în Croația, Slovenia, România, Ungaria, Serbia sau Bosnia și Herƫegovina. Istoria aces­tor forme reflec­tă la mod­ul nemi­jloc­it isto­ria politică pre­cum și gradul de deschidere al soci­etăților respec­tive față de această for­mă de comu­ni­care artis­tică. De aceea, granițele trasate între main­stream și under­ground sunt și ele diferite de la o țară la alta. comiXcon­nec­tion prez­in­tă așa-numitele inde­pen­dent comics – în sen­sul cel mai larg al aces­tui ter­men – din șase țări diferite, punând în evi­dență atât deose­bir­ile, cât și posi­bilele legă­turi din­tre ele.

În cen­trul atenției nu se află doar artiștii și ultimele lor creații. La fel de impor­tan­tă este rețeaua de relații pe care le sta­bilesc ei înșiși sau în care sunt prinși într-un fel sau altul: ast­fel, numeroși autori de ben­zi dese­n­ate se orga­nizează în colec­tive, cluburi sau grupări, în cadrul căro­ra fac schimb de expriență sau editează fanzine și reviste. În conțin­ut, for­mă și stil, lucrările lor refuză să intre în cir­cuit­ul pieței, autorii lor dis­tanțân­du-se ast­fel de ben­zile dese­n­ate com­er­ciale, aparținând main­stream-ului. Primele se adresează unui pub­lic spe­cial, căruia nu i se adresează prin inter­medi­ul obiș­nu­itelor strate­gii de piață.

Dar cum ajung așa-numitele inde­pen­dent comics la citi­torii lor? Pentru aceas­ta a luat ființă o rețea alcă­tu­ită din oameni hotărîți, pli­ni de entuzi­asm, din diferite aso­ci­ații, edi­turi și librării. Aceaștia actionează atât la niv­el națion­al, cât și inter­națion­al, orga­nizând fes­ti­val­uri, expoz­iții și work­shop-uri și reușind să convingă edi­torii și spon­sorii să le dea con­cur­sul. În acest fel, aceș­tia reușesc să facă cunos­cute ben­zile dese­n­ate, întreținând în ace­lași timp și con­tactele și schim­burile de expe­riență din­tre artiști, strângând firele aces­tei rețele atât de variate.

Totuși, acele men­tal maps cre­ate de fiecare rețea în parte sunt car­ac­ter­i­zate de o ori­entare exclu­sivă de genul „cu fața înspre vest și cu spatele unii la alții”. Cel mai ade­sea, vecinii din ime­di­a­ta apropiere sunt pur și sim­plu scă­pați din vedere. Tocmai acest aspect este luat în con­sid­er­are în cadrul proiec­tu­lui comiXcon­nec­tion, axat pe ban­da dese­n­ată din șase țări diferite. El își prop­une să atragă atenția nu numai asupra legă­turilor deja exis­tente între ele, ci și a alto­ra, posi­bile în ciu­da granițelor istorice, politice, lingvis­tice și mentale.

O bandă dese­n­ată se ivește rareori sin­gură!” Aceasta pre­supune și apor­tul altor arte cum ar fi ilus­trația, design-ul graf­ic, ani­mația, street art, graf­fi­ti, muz­i­ca sau per­for­mance-ul. E de sper­at că diferitele schim­bări și extin­deri de per­spec­tivă care se creează din această ală­tu­rare a unor lim­ba­je artis­tice atât de diferite vor avea ca efect noi sin­ergii pe sce­na artis­tică, pre­cum și o receptare și val­orizare mai inten­să a aces­tui tip de ben­zi dese­n­ate. Last but not least, enor­ma diver­si­tate de for­mule de care dis­pune ban­da dese­n­ată ca mediu artis­tic deschide dru­muri noi și în alte domenii în care ea va putea fi folosită ca for­mă ino­va­toare de comunicare.